ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Wanneer u via www.bloemetje.nl bloemen koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST

2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand d.m.v. het aanklikken van de betreffende bloemen op de kooppagina van www.bloemetje.nl.
2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd.
2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen en te bewaren.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING

3.1. De prijs voor de bloemen dient volledig te zijn betaald voordat de bloemen aan de door u opgegeven persoon worden gestuurd door www.bloemetje.nl. U kunt betalen op de wijze welke is aangegeven op de website. De door u betaalde prijs is inclusief de kosten van verzending.
3.2. De prijs voor de bloemen komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.bloemetje.nl.
3.3. Zodra de betaling binnen is bij www.bloemetje.nl zullen de bloemen onmiddellijk worden verpakt en verzonden tenzij u een latere datum heeft gekozen. De bloemen zullen dan kort voor de betreffende verzending worden verpakt. Aflevering van de door u gekochte bloemen zal plaatsvinden door een gespecialiseerd koeriersbedrijf op het door u aangegeven adres. Aflevering van de bloemen zal in de regel op tijd geschieden. www.bloemetje.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Indien uw zending op tijd moet zijn dan dient u contact op te nemen met www.bloemetje.nl teneinde aanvullende afspraken te maken.
3.4. Indien de betreffende bloemen niet meer leverbaar zijn dan zal www.bloemetje.nl een vergelijkbaar boeket samenstellen.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BLOEMETJE.NL

4.1. De door u te kopen bloemen zullen wanneer zij worden verpakt voor verzending niet ouder zijn dan  bloemen in een reguliere bloemenwinkel. De bloemen worden rechtstreeks ingekocht op de veiling Ede.
4.2. De bloemen zullen voor de verzending worden verpakt in een verpakking die wordt beschermd door een geoctrooieerde technologie. Hierdoor zullen de bloemen gedurende 3 dagen in de verpakking in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken zullen de bloemen gedurende 5 dagen – mits direct na tijdige ontvangst goed verzorgd – in goede tot redelijke conditie blijven.
4.3. U aanvaardt dat hoewel de bloemen in goede/redelijke conditie zullen worden afgeleverd bij het door u opgegeven adres de kwaliteit nimmer volledig gelijk zal zijn aan bloemen die zijn gekocht bij een bloemenwinkel in verband met vervoer. Onze boeketten worden geleverd met een vaas zodat de bloemen nooit droog liggen. Ze zijn dan al schuin afgesneden.  U hoeft alleen water extra toe te voegen.
4.4. www.bloemetje.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de bloemen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de bloemen die door u is betaald.
4.5  Als u de bloemen bestelt voor 14.00 uur worden de bloemen de volgende dag geleverd.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden tenzij de bloemen niet voldoen aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan www.bloemetje.nl. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met www.bloemetje.nl. U dient daartoe de betreffende bloemen – voor zover mogelijk – alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan bloemetje.nl. We zullen u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.
5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst gaat over producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

ARTIKEL 6 PRIVACY

www.bloemetje.nl houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. www.bloemetje.nl zal uw e-mail gegevens opslaan ter uitvoering van de overeenkomst en daarna verwijderen tenzij u hebt aangegeven dat u van ons meer informatie wenst te ontvangen op het gebied van bloemen dan wel andere gelijksoortige zaken.  Indien u het voorafgaande niet meer wenst dan kunt u dat aangeven aan www.bloemetje.nl. Bloemetje.nl zal uw gegevens dan verwijderen uit haar bestanden.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN
www.bloemetje.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immer slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. www.bloemetje.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
8.1. Deze algemene voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst worden voor zover dat wettelijk is toegestaan beheerst door Nederlands recht.
8.2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht – incl. zijn kort geding rechter – is uitsluitend bevoegd van een eventueel geschil over deze algemene voorwaarden en/of de koopovereenkomst kennis te nemen tenzij de wet zich tegen deze forumkeuze verzet.
8.3. Indien u een consument bent geldt in afwijking van het gestelde in artikel 7.2. dat u en www.bloemetje.nl ook het recht hebben het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 9 AFWIJKINGEN
Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met www.bloemetje.nl. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door www.bloemetje.nl.

Klantenservice
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan je een email sturen naar welkom@bloemetje.nl of bellen naar 030 – 6919560 (ma. t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur). Meest gestelde vragen, klik hier!